Information til kunderne

Nytårshilsen fra Køge Fjernvarme
Nytårshilsen til kunderne

Køge Fjernvarme forsyner sikkert og pålideligt kunderne i Køge – nu med endnu mere overskudsvarme.

I 2018 kom en ny varmeleverandør på banen til Køge Fjernvarme, som nu nyder godt af overskudsvarme fra CP Kelco - varme som tidligere blev kølet bort. 
Varmeleverancerne fra CP Kelco startede i januar 2018 og har efter en indkøringsperiode været stabile og leveret en konstant last på 6 MW. Omregnet betyder dette, at CP Kelco har stået for 32 % af årets varmeproduktion til Køge Fjernvarme. I årets tre sommermåneder kunne CP Kelco alene dække varme-produktionen til kunderne. Alt i alt har CP Kelco solgt 28.000 MWh til Køge Fjernvarme.

Kunder
Medio december 2018 er der tilsluttet 365 kunder med et samlet energibehov på 99.300 MWh/år.
I løbet af året er en række nye kunder kommet ind i varmen. En fremtidig betydelig kunde bliver det store nyanlagte Køge Idrætspark, hvor Køge Fjernvarme skal sikre, at der er varme i banen året rundt. Dette gøres med returvand, som inden det løber tilbage til Køge Kraftvarmeværk, lige tager en tur rundt i varmeslangerne under fodboldbanen. Fodboldbaneopvarmningen bidrager til en endnu bedre udnyt-telse af energien! Når Køge Idrætspark står færdigt, vil anlæggets årlige varmebehov være ca. 1.500 MWh. 
Alt i alt er 177 nye kunder i 2018 tilsluttet Køges Fjernvarme, og varmesalget er steget med 9.000 MWh. Prognosen for 2018-2019 er, at nytilslutninger sammenlagt øger energibehovet med 16.400 MWh/år.

Fjernvarmsystemet
Ved årsskiftet er der anlagt ca. 65 km dobbeltrør i Køge Fjernvarmes forsyningsområde. Der har i 2018 ikke været mange store opgravninger, da de fleste hovedledninger er lagt. Derimod har vi udbygget med ganske mange stikledninger. 
Den Hvide By er et af de større områder, som er konverteret fra naturgas til fjernvarme i løbet af året.
I Køge er der desuden gang i en del nybyggeri, som Køge Fjernvarme forsyner. Det gælder områderne i blandt andet Pileengen ved Boholtegård og et nyt og stort butiksområde ved Køge Station. 
Ravnsborg Syd omhandler Klavervej og Trianglen, og består af i alt 63 boliger. Denne udstykning er ble-vet udlagt som lavtemperaturområde med en fremløbstemperatur på max. 55 grader celsius. Nye kun-der kommer der også til på Søsvinget, hvor der skal opføres 30 nye rækkehuse.

Nettab
I 2018 var nettabet 9%. Vi arbejder hele tiden på at reducere tabet, så vi smider mindst mulig varme ud til gråspurvene. Dette gøres via vores SRO-anlæg ved at optimere tryk og temperaturer. Vi skal sikre balancen mellem, at kunderne sikres præcis den efterspurgte varme ved det rigtige tryk og temperatur – men heller ikke mere end det efterspurgte. 
Der bliver selvfølgelig også stillet krav til vores rørleverandører om kvalitet og isoleringsevne på vores fjernvarmerør, som vil ligge i jorden i de næste 50 år i Køge.
I 2019 vil vi yderligere fokusere på at optimere fremløbstemperaturen, som skal være med til at mind-ske nettabet i vores ledningsnet. Vi vil derfor målrettet analysere og implementere nye værktøjer til at understøtte at nedbringe nettabet.
 
Kundeservice
Vi har igen i år gjort en stor indsats for at servicere vores kunder bedst muligt

 • Vores vagtordning for Køge Fjernvarme sikrer, at forsyningssikkerheden er meget høj 24-7 - 365 dage om året.
 • Vi har en sms-serviceordning, som sikrer direkte og hurtig kontakt med vores kunder ved driftsforstyrrelser, og vi har på hjemmesiden tilgang/portal til egen faktura og målerdata.
 • Vi har igen i år været rundt og servicere vores kundeanlæg med gode råd til varmemestre og privatkunder om en energirigtig og økonomisk drift. For at sikre et højt serviceniveau ift. vores sta-dig voksende kundegruppe, har vi indgået samarbejde med to nye partnere. Efter grundigt for-arbejde er valget faldet på de to virksomheder Hildebrandt VVS og Mølbak VVS. Vi vil i fælles-skab sikre, at alle vores kundeinstallationer bliver serviceret en gang årligt – i løbet af varmesæsonen. Dette tiltag er igen med til at sikre, at vores installationer kører så energirigtigt og opti-malt som muligt - til gavn for vores kunder og miljøet 
 • Kundernes returtemperatur arbejder vi fortsat med – blandt andet via målerdata over kunder med en for høj returtemperatur. Vi har indtil videre hjulpet de 25 største kunder, som havde en for høj returtemperatur. Vi kan med målerdata handle hurtigt og samtidig sikre, at Køge Fjern-varme udnytter varmen optimalt - til gavn for vores kunder og miljøet
  Den samlede returtemperatur er fra 2017- 2018 faldet 1,1 0C.
 • Endelig vil vi sætte lys på VEKS/Køge Fjernvarmes kurser i fjernvarme. Kurserne kan sammensættes frit og er særligt tilrettelagt til varmemestre og driftspersonale. Kurserne handler om drift & vedligehold af større fjernvarmeanlæg eksempelvis varmt brugsvand, energistyring/regulering, radiatoranlæg, tilslutningsprincipper, fjernvarmekomponenter ventilation med meget mere.
  Det koster 300 kr. pr. kursusdag.
  Læs mere om uddannelsestilbuddet på VEKS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig et eller flere kurser: 

Til slut vil vi ønske alle Køge Fjernvarmes kunder et godt nytår!

Med venlig hilsen

Lars Gullev
Distributionschef, Køge Fjernvarme

C/O VEKS
Roskildevej 175
2620 Albertslund
koegefjernvarme@veks.dk
T 43 64 44 00