Fjernvarmeudbygning - Q & A

Svar på spørgsmål om udbygning af fjernvarme 2021 på baggrund af Køge Kommunes brev - sendt ud til borgere med parcelhuse

Hvilke nye områder i Køge får mulighed for at få fjernvarme?
En helt afgørende faktor er, hvor mange der ønsker at tilslutte sig fjernvarme. Kommunens varmeplanlægning bygger blandt andet på, at projekterne i villaområderne vil bidrage positivt til opnåelse af de samfundsmæssige målsætninger, herunder miljømålsætningerne. 
Her står fjervarmeløsningen i Køge godt, idet det energisystem, der leverer varme ind til Køge dels er baseret på lokal overskudsvarme fra Køgeområdet, dels træflis og overskudstræ fra Juncker mm. Dermed er der allerede tale om en stor andel af CO2-neutral fjernvarme. Samtidig er Køge Fjernvarme også koblet til det storkøbenhavnske energisystem, hvor VEKS binder de mange varmekilder sammen i et stort ledningsnet. Det muliggør løbende udvikling af andre energiformer, som bidrager til at levere til målsætningen om CO2-neutral varmeforsyning i 2025.  
I alle tilfælde kræves en myndighedsgodkendelse af de samfundsmæssige nyttevirkninger, og beregningen dertil er afhængig af, hvor mange kunder, der forventer at tilslutte sig fjernvarme i de nye områder. 

Hvad bliver prisen for fjernvarme?
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse hvilken varmepris, der bliver tilbudt. Varmeprisen afhænger af mange faktorer – primært hvor mange kunder, der tilslutter sig.  
Varmeprisen bygger på, at indtægter skal balancere udgifter og helt væsentligt at Køge Fjernvarmes økonomi skal ”hvile i sig selv”. Det betyder, at varmeprisen ikke må give anledning til et overskud. 
Varmeprisen bliver derfor først mulig at beregne, når planlægningen er længere fremme – forventelig umiddelbart efter sommerferien ultimo august.
 
Hvad skal besvarelsen i spørgeskemaet bruges til? 
Jeres besvarelse er vigtig og værdifuld for det videre arbejde med planlægningen. Det giver indikationer af, hvor interessen er stor, lille m.m.  og dermed af rækkefølgen i den mulige udbygning af fjernvarmenettet i Køge. 

Processen
Køge Kommunes har udsendt spørgeskema om borgernes forventninger til fremtidig opvarmning.
Omtalte spørgeundersøgelse er udsendt af Køge Kommune for at informere borgerne om, at noget er på vej. Men undersøgelsen skal også give Køge kommune og Køge Fjernvarme et tydeligere billede af borgernes interesse - og dermed mere realistiske muligheder for udbygning af fjernvarmen.
På nuværende tidspunkt kan Køge Fjernvarme desværre ikke udmelde noget konkret om varmepriserne, eller hvornår de enkelte adresser kan tilbydes fjernvarme. Årsagen er, at der i disse måneder er ved at blive udarbejdet projektforslag for udbygningen af fjernvarmen i Køge. Disse forslag forventes færdige i sommeren 2021, og skal derefter forelægges VEKS’ bestyrelse til september. Derefter igangsætter Køge Kommune sin godkendelsesprocedure, som forventes afsluttet inden jul 2021. 
I løbet af efteråret 2021 kan vi derfor mere konkret oplyse, i hvilke områder fjernvarmen bliver en mulighed, og hvornår projektet starter.


Kontaktpersoner, udbygning

VEKS' projektleder vedr. udbygningen i Køge er Michael Thomsen
D 43 66 03 57

Lars B. Strøbech, energiplanlægger, konsulent vedr. salg

Fjernvarme er grøn fornuft

Fjernvarme bygger på ideen om at bruge overskudsvarme til opvarmning. På den måde udnytter vi vores ressourcer effektivt, og det giver grøn, nem og sikker varme i stuerne.

Læs mere på fjernvarmeportalen