Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarmeværk leverer CO2-neutral fjernvarme

VEKS ejer Køge Kraftvarmeværk, der er et decentralt værk - idriftsat i 1986. Produktionskapaciteten på Køge Kraftvarmeværk er to træfyrede kedler, som bruger biomasse som brændsel eksempelvis træflis, slibestøv, savsmuld, olivenkerner etc.

Se film om Køge Kraftvarmeværk

Læs artikel: 10 år under VEKS' vinger

CO2-neutral fjernvarme

Fra december 2013 startede Køge Kraftvarmeværk med at forsyne de nye kunder hos Køge Fjernvarme. Varmen fra Køge Kraftvarmeværk forsyner hele Køge Fjernvarmes system i takt med udbygningen af byens nye fjernvarmenet. 

Fra starten af 2015 blev der via et nyt transmissionsrør desuden skabt forbindelse til VEKS’ nuværende system, som aftager overskudsvarme fra Køge Kraftvarmeværk.

Varmen er CO2-neutral, da Køge Kraftvarmeværk alene fyrer med biomasse. Biobrændslet er restprodukter fra Junckers Industrier A/S. 
Køge Kraftvarmeværk leverer derudover elektricitet til det østdanske højspændingsnet.

Indtil udgangen af 2013 blev varmen alene afsat som procesdamp til Køge Biopillefabrik og til Junckers Industrier. 

Baggrund

Da VEKS overtog Køge Kraftvarmeværk 1. maj 2012 blev et ombygnings-/renoveringsarbejde igangsat, da status var, at der kun var ild i blok 8; blok 7 havde stået stille i flere år. Begge blokke skal dels producere el, proces- og fjernvarme, dels fungere som backup for hinanden.

Sideløbende med fornyelsen af blok 7 er støvemissionen nedsat betragteligt med et nyt fremtidssikret filter, der opfylder gældende emissionskrav. 

I forbindelse med ombygningen af Køge Kraftvarmeværk er der etableret vekslerkapacitet og en pumpestation til byens nye fjernvarmesystem

VEKS ejer Køge Kraftvarmeværk, hvor der er ansat 22 medarbejdere.

VEKS, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge T 23 22 39 76

VEKS og Køge Kommune

Køge Kommune bad i 2011 VEKS om at etablere fjernvarme i byen

Læs mere på www.veks.dk

Miljøgevinst

Køges borgmester Marie Stærke sagde i 2011: - Ikke alene sikrer vi de kommende kunder en høj forsyningssikkerhed, men vi mindsker også Køges udledning af CO2 ved opvarmning med op til 40.000 ton om året. Det svarer omtrent til, hvad 4.000 borgere i gennemsnit udleder totalt på et år. Dermed bliver projektet et væsentligt bidrag til Køge Kommunes klimapolitiske målsætninger.

Download miljødeklarationen for hovedstadsområdet

VEKS' fjernvarme

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og Argo.

VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 170.000 husstandes varmeforbrug. VEKS' område dækker fra Roskilde til Hvidovre og til Køge.

Læs mere: www.veks.dk